از تاریخ 2 تا 5 اردیبهشت 1398 پذیرای شما در غرفه شرکت رخ آذین رویا واقع در سالن 5 غرفه شماره 26 محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران هستیم.

ساعت بازدید : 10 تا 18

Pelco
 pelco2016
2016
Dell
 Dell 2016
2016
Cisco
 cisco2016 cataloge  cisco2016 switch  cisco catalyst guide
2016 Switch Cataloge 2016 Cisco Catalyst Guide
Panasonic
 پاناسونیک
Panasonic Network Cameras Solutions 2015
Cisco
 cisco2016 cataloge  cisco2016 switch  cisco catalyst guide
2016 Switch Cataloge 2016 Cisco Catalyst Guide
Bosch
 2015 bosch  bosh2016  bosh2017
2015 2016 2017
Velocity
 VIR  ToolsCatalog  V capcatalog
VIR TOOLS V-CAP
 newcoax catalog  ups  connector
COAXIAL CABLE UPS CANECTOR
Videotec
 videotec 2015  videotec 2016
2015 2016
CBC Group
 cbc cataloge 2016
2016
sqiura
 Siqura New Surveillance  Siqura PLC Cameras  Siqura PLC Network
 Siqura New Surveillance PLC 2016 Siqura PLC Cameras 2014 Siqura PLC Network 2014
Siqura proof cameras siqura1 Siqura Xtreme
Siqura proof cameras PLC 2016  Siqura Sense Siqura Xtreme rugged stainless
steel cameras-PLC 2016
Solution MIP
Solution MIP
axis
 axis2016
2016